dEROELS


L˙sterje , harkje en sjoch dyn eagen ˙t!


En ek yn 2015 sille der ek wer gris nije ferskes komme, gewoan rŕstich wachtsje en kom by de optredens om te l˙sterjen!
Dan komst der wis ŕfter wat nij is, of bewurke! L˙sterje is witte sizze we dan mar...

In nij jier (2014) dus dat is de bŕste tiid foar in nij nűmer fan dEROELS. De mannen binne de studio Noorderzon yndűkt foar in wykein en gastmusikus Joop van der Linden fan 'e Amsterdam Klezmer Band hat wat deuntsjes meitoetere. In machtich moai resultaat en jim kinne it no allegear bel˙sterje. Wachtsje net en gean gau nei DEALEDe Muzyk is te l˙sterjen troch Soundcloud,
gean gau nei ...
1 Skaroel
2 Net mear sa as ik tocht
3 Ritueel
4 De Leafde
5 Fleankleed
6 HÔld my hjir
7 DEALE

Sjoch se yn e fideoklip
 Net Mear Sa As Ik Tocht
makke troch Elmar Kuiper 2012 yn 'e sferen fan De Greidegeast film.


of  sjoch se ris dwaande yn e oefenromte yn Spannum!
mei de hit HÔld my Hjir , dizze is makke troch de ljouwerkrante yn 2011


MoenaROEL

De ieniche, echte en earste fans:
Rűge Roel, Roze Roelie en
Reade Roelette !

Ynfo en boekingen: 06-24278278 (Hedser) of 0566-600102 (Leo)
p/a Oan it Swin 2 9008RE Reduzum