Nijs


Jannewaris 2015
Gjin better nijs as gjin nijs! Dat betsjut dat de ROELS mantsjes gewoan eltse wike oefenje en dat de earste optredens alwer boekt binne en sa kabbelt it lekker troch! Kom no mar gewoan by de optredens del, en surf ris lekker op de dEROELSgesichtenpagina, net stinne!

Begjin Maaitiid 2014
De simmer komt der wer oan en dEROELS binne der klear  foar. It earste optreden is fansels alwer west. Fuort mar yn Ljouwert by Poppodium Romein oan e slach tegearre mei De Amsterdam Klezmer Band. En lit ien fan dy leden no meidwaan yn de nijste hit fan dEROELSmannen.
DEALE is de namme en berne yn e studio Noorderzon te Reduzum. Joop van der Linden toetert mei en docht dat hiel goed. Lsterje gau en kom fansels del by in optreden.


Ein Oktober 2013
De tiid komt der oan, tiid foar Serious Request en fansels sille dEROELS meidwaan! Se sille op 18 desimber in oantal skoalbrn wekker hlde yn Reduzum troch in oantal ferskes foar harren te spyljen. En de opbringst giet fansels nei Serious Request, dat dit jier yn s Frysln barren sil, yn Ljouwert. Stipje kin fansels, nim mar kontakt op mei de mannen troch facebook, email of tillefoan!

Oktober 2013
It nije spilersjier is wer oanbrtsen en dEROELS binne der klear foar! It bier hat de kiel smart en de dopkes binne opromme, it drumstel fan ROEL Roffel hat in poetsbeurt krigen en de snaren binne fernijd...
SjOCH MAR HOE KREAS


Tiid om wer oan de slach te gean en oefenjen bliksem! HELLrock stiet op it program foar 9 novimber en dr moatst by wze minsken!! Fjoer, fgels en in spesjiale ferassingsakt...ferjit it net en set it fuort yn e aginda..of meld dy oan by it GesichtenROELboek, dan hld Jah ROEL dy op e hichte fan wat der spilet, set de ms hjir mar en dan sjogge we jim allegear sneons 9 novimber yn Winsum.
dEROELS oefenje noch efkes hjer!!

Simmertiid 2013
ja minsken, ek dEROELS nimme skoft en hawwe de bierkes dopt en de ynstrumenten yn 't fet setten

Se sizze Tsjoch foar alle ROELettes en ROELSmannen en oant gau, noflike fkansje en ws foarsichtich!

1 maaie 2013
de dei is foarby, s Keniginne is no in Kening, en s ROEL Old Skool mocht speechen foar him! de ROELmannen wieden yn Tsjom om jild op te heljen foar de World Servants en harren projekt, mar ROEL hat fansels tiid makke om de bste winsken troch te jaan

fan Herte Lokwinske mei dyn nije baan Willem Alexander!
groetnis fan dEROELS!

9 maart 2013
de mannen binnen noch mar krekt bykommen fan it tripke nei Amsterdam en juster net te ferjitten Ynternasjonale Frouendei , dus alle ROELSfrouwen moasten ekstra ferwend wurden! Mar dan stiet it nije optreden alwer foar de doar, wer nei Amsterdam!! Se hawwe der wis in goed byld fterlitten....?!
29 jannewaris 2013
In nij jier, nije knsen foar s Willem no at Bea de brui der oan jout en foar dEROELS om oer de grinzen fan Frysln te sjen! De paspoarten binne regele en 15 febrewaris sille dEROELSmannen harren leafde twreidzje!
Nei Amsterdam sil de reis gean nei de 'Buurtboerderij Ons Genoegen'
Spaardammerdijk 319
1014 AA Amsterdam
dus set it yn jim aginda en yn e Tom en gean mei! de mannen fan Xigatze sille ek harren keunsten fertoane dus it sil in geselliche boel wurde!

10 desimber 2012
De Sint is alwer it ln t, de gluhwein wurdt alwer waarm makke en dEROELS sille de ltste net wze om jimme ROELSPakes & Beppes, ROELSlden en ROELSbrn in hearlike ROELSKryst te winsken en dat yn it nije ROELSjier al jimme ROELSwinsken t komme meie!

15 novimber 2012

SkaROEL is de titel fan it nije liet en fertelt fan leafde, oerhoer dwaan en Harrie. SkaROEL is opnaam en mikst troch Sytse Broersma (dE KAST en Noorderzon Studio) De Mastering is dien troch Nico Outhuijse (dE KAST).

Gean gau lsterje! klik hjir foar de maklike manier en lit witte watsto der fan fynst op s FaceROELbook


NET STINNE MAR STIMME!
It ein fan 2012 is yn sicht, tiid om te stimmen!
Gean gau nei de Fryske Top 100 en bring dyn stim t foar dEROELS mei Net Mear Sa As Ik Tocht en ast dan dochs dwaande bist..s Freonen kinne ek noch stimmen brke!
Tink oan Ljoubjr, Xigatze, Voskovs Grodzemods, Tsjettel en Cormick.

12 Novimber 2012
De dagen wurde koarter, mar de ynspiraasje fan dEROELS wurd allinich mar grutter. Daverjende optredens rnom yn e provinsje en einlings de ferwachte SkaROEL op it grutte web. Echte ROELlettes hawwe it nmer al heard, mar no foar it grutte publyk te downloaden of te belsterjen ...dizze wike noch, dus hld it yn 'e gaten en komris del op us Facebook!

26 Septimber 2012
It is in hiele bysndere dei foar s Roel Old Skool want sa'n 50 jier lieden is hy brne! Hjoed mei hy sich dan foar ien dei Abraham nimme en drom sizze we Hoera Hoera Hoera en lit foaral in berichtje fter op s Facebookpagina!
Abraham Roel Old Skool

Nei dEROELS fakansje 2012
want der is gjin better nijs as ld nijs wat doe GRUT NIJS wie, want eltsenien wit it fansels wol...de fideoklip is tbrocht fan dEROELS en no kin eltsenien meidwaan mei dEROELS, sjoch mar gau
fideoklip dEROELS / Net Mear SaAas Ik Tocht

24 juni 2012
it nije nmer Net Mear sa as Ik Tocht is in grt sukses en al mear as 200 kear belstere en draait op ferskate radiostations. Kommende sneon 30 juni sille dEROELS ek noch in gastrol spylje yn e film fan Bob Ross, machtich moai!
Fierders noch in pear nachtjes sliepe en dan komt der alwer in nij nmer t fan dEROELS mei de wurktitel SkaROEL..spannend!!

3 juni 2012
En sa ynienen krigen dEROELS de wurden yn it ear flstere en wieden alle mannen segene mei de juste rideltsjes om in nij ferske de wrld yn te stjoeren. Plannen foar in fideoklip moasten oan 'e kant, want ynspiraasje wie GRUT! Binnen in moanne stieden se yn 'e Noorderzonstudio fan Sytse Broersma en wie it opnommen en mastere foar it grutte publyk: Jimme dus! Allegear lsterje en ferspried it wurd fan dEROELS oer de ierde.
Soundcloud: Net Mear sa as it Tocht

Wurd fuort freon fan dEROELS op facebook en diel it ferske 'Net Mear sa as Ik Tocht' mei oare ROELmantsjes en ROELfamkes.
LET LOVE ROEL!
www.facebook.com/dEROELS

19 april 2012
dEROELS binne noch immen eat wurch fan it optreden op Aaipop mei in fantastyk dnsjen fan MoenaROEL. De ROELSmannen wisten net wr at se moasten sjen doe harren  MoenaROEL acte-de-prsence joech. Dit mei wol faker barren!

Snein 25 maart 2012
Stadich oan komt it Aaipop festival (9 april) tichterby en dEROELS binne der klear foar. dEROELS komme mei wat nijs. Tegearre mei bkdnserres MounaRoel sille sy harren optreden dwaan en dat mei in hiele hurde set. En yn in nije outfit en dat is net mis. Net ferjitte om dus op tiid te wzen!

Nei aaipop binne der plannen om in klip op te nimmen, wa wit!

Ek komme dEROELS op 15 septimber nei Wommels om te spiljen op it Greidhoek festival. www.greidhoekfestival.nl

22 jannewaris 2012:  Grt Nijs!
De earste druk fan de dEROELS CD is alwer tferkocht!

Op 9 april 2012 sil it Aaipop festival wer plak fine yn en rnom de Mande yn Nyln. En fansels sille dEROELS ek oanwzich wze om der in machtich ROELSfeest fan te meitsjen. Soargje derfoar datsto op tiid bist in dyn moaiste ROELSoutfit!

De Kryst foarby mar dEROELS hawwe noch tiid makke om eltsenien in Roelend Nijjier te winskjen. Sjoch mar !

http://sendables.jibjab.com/view/pva4axUIlzu1wNhf


De CD presintaasje is foarby en wie in grut sukses. Foar de minsken dy't der net by koeden wze...der binne noch wat eksemplaren beskikber. In goed idee as nijjierskado!

29 Oktober 2011

Duo CD presintaasje fan dEROELS en Ljoubjr op 17 desimber 2011. Foar mear ynfo sjoch yn de aginda.

29 Septimber 2011

De earste optredens foar 2012 stean yn de aginda.

21 Septimber 2011

Hjoed hat Gurbe Douwstra it nmer Fleankleed, fan s demo cd, yn Radio Froskeple draait.

11 Septimber 2011

Ein septimber is de Demo CD fan dEROELS klear.

11 Augustus 2011

De nije webside fan dEROELS is online.

8 Augustus 2011

Kommende snein wurdt de lste hn lein oan de opnames foar de demo.

Ynfo en boekingen: 06-24278278 (Hedser) of 0566-600102 (Leo)
p/a Oan it Swin 2 9008RE Reduzum